Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van WWW.NEVOFOON.NL
Nevofoon Web shop

Algemene Leveringsvoorwaarden van WWW.NEVOFOON.NL, hierna te noemen Nevofoon.nl  is een website die door Interfolk b.v. gedreven wordt. De onderneming Interfolk b.v. is gevestigd te Arnemuiden, kantoor houdende aan Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden. Sinds 8 Oktober 1974 in het handels register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ingeschreven onder nummer 22023957.

 1. Bestellingen en overeenkomsten
  Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Nevofoon.nl gesloten worden en waarbij Nevofoon.nl partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Nevofoon.nl, zoals omschreven op de welkomstpagina, accepteert u deze voorwaarden.
 1. Voorwaarden
  Nevofoon.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de webshop te wijzigen.3. Uitzonderingen
  Na schriftelijke toestemming van Nevofoon.nl kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden. In dat geval blijven de overige voorwaarden gewoon van kracht.4. Overeenkomst
  De overeenkomst tussen Nevofoon.nl en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Nevofoon.nl
  – door het correct invullen van de bestelling, uw persoonlijke gegevens en de betalingswijze, en
  – door vervolgens op de knop “Next” te klikken. ??
  U ontvangt vervolgens een bevestiging van de bestelling op het door u opgegeven e-mail adres.5. Bewijs van opdrachten / elektronische communicatie
  De administratie van Nevofoon.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Nevofoon.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Nevofoon.nl verrichtte leveringen. Nevofoon.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
  5.1 Elektronische communicatie en veiligheid met SSL
  Nevofoon.nl
  maakt gebruik van een beveiligde omgeving met SSL voor alle communicatie tussen de server op het Internet en uw computer. De SSL (Secure Sockets Layer) is ontwikkeld voor het verlenen van veiligheid en privacy op het Internet. SSL encrypt alle communicatie tussen de Server (aanbieder) op het Internet en de Computer van klanten, voor het aanbieden van volledige veiligheid. Het SSL protocol behoudt de veiligheid en integriteit van het communicatiekanaal door gebruik te maken van encryptie, echtheid en berichten waarmerkcode. Door het verzenden van een order in een SSL beveiligde omgeving, voorkomt het gezien te worden door iemand anders dan voor wie het bedoeld is.

  6. Ontvangstbevestiging inhoud
  De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie (voor zover deze door u (correct) is ingevuld, waar van toepassing):
  Orderbevestigingnummer, omschrijving van het bestelde product of de bestelde producten, het aantal, de prijs, de verzendkosten en verzendmethode, uw naam en adres, (woonadres en/of afleveradres), uw e-mail adres en uw telefoonnummer, en het e-mail adres van Nevofoon.nl waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kunt.

  7. Risico en transport
  Het risico tijdens het transport van de door uw bestelde producten is voor rekening van Nevofoon.nl en gaat over op u op het moment van aflevering aan u. De verzendkosten die voor uw rekening zijn worden in de bestellingbevestiging, die u op het door u opgegeven e-mail adres ontvangt, vermeld.

 2. Leveringstermijn
  De leveringstermijn van de producten bedraagt maximaal 30 dagen tenzij schriftelijk met u anders is overeengekomen. Indien Nevofoon.nl voorziet dat niet binnen deze termijn verzonden kan worden zal Nevofoon.nl dit schriftelijk aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden, waarna Nevofoon.nl het reeds door u betaalde bedrag, voor zover van toepassing, binnen 10 werkdagen aan u terug zal betalen.9. Afkoelingsperiode
  Zonder opgave van reden kunt u, nadat u de bestelde producten ontvangen heeft, de overeenkomst met Nevofoon.nl ontbinden.

U dient dit binnen 14 werkdagen na ontvangst van de producten aan Nevofoon.nl te melden.

U moet dan de ontvangen producten onmiddellijk, en in originele, ongeopende verpakking, met een kopie van de factuur, aan Nevofoon.nl retourneren. De kosten en het risico voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening.
Na ontvangst in goede staat van de geretourneerde producten zal Nevofoon.nl binnen 14 dagen de gedane betaling aan u retourneren. Nevofoon.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds is geopend of indien het product gebruikt of beschadigd is. In zo’n geval zal Nevofoon.nl u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Nevofoon.nl heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade op het te crediteren bedrag in te houden.

10. De goederen zijn niet wat u wenst.

Indien u binnen 14 dagen nadat u de producten heeft ontvangen niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet of gebreken vertoont, dient u dit schriftelijk aan Nevofoon.nl te melden. U dient dan de betreffende producten aan Nevofoon.nl te retourneren en u kunt Nevofoon.nl verzoeken u, binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, een vervangend product te zenden. Indien de door u geretourneerde producten gebreken vertonen, zulks ter beoordeling door Nevofoon.nl, komen de verzendkosten en het risico van de vervangende producten voor rekening van Nevofoon.nl. Indien u niet verzoekt om een vervangend product, zal Nevofoon.nl na ontvangst van de geretourneerde producten u een waardebon doen toekomen ter waarde van de aankoopprijs van de geretourneerde goederen, dit met inachtneming van artikel

 1. Klachten
  Nevofoon.nl
  zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Nevofoon.nl via het e-mail adres nevofoon@nevofoon.nl informeren. Nevofoon.nl zal proberen de klacht op te lossen en u hierover informeren.12. Gegevensbeheer en privacy
  Nevofoon.nl
  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan Nevofoon.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen door medewerkers van Nevofoon.nl intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Nevofoon.nl.

Nevofoon.nl zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden.

Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Nevofoon.nl maken; u dient hiervoor een geldig legitimatiebewijs te overleggen. U kunt natuurlijk ook Nevofoon.nl hier schriftelijk opdracht toe geven.

 1. Klantenservice Nevofoon.nl
  Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
  Stichting Nevofoon, Pruisische Veldweg 1-2 7552AA Hengelo. tel 06-589 492 64. Of via e-mail: sales@nevofoon.nl
 1. Nederlands recht en geschil.
  Op alle overeenkomsten gesloten met Nevofoon.nl is het Nederlandse recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Nevofoon.nl naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan Nevofoon.nl te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is een door Nevofoon.nl bevoegd rechter of een door u zelf gekozen bevoegd rechter, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.